14 Grudzień 2017

Księga wieczysta - jakie informacje o nieruchomości w niej znajdziemy

Księga wieczysta to publiczny rejestr nieruchomości, który przedstawia jej stan prawny. Funkcjonowanie ksiąg wieczystych regulują przepisy prawa: zapisy Dziennika Ustaw z 2001 roku, ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 1982 roku i Kodeks postępowania cywilnego. Z księgi wieczystej możemy uzyskać informacje, komu i jakie prawa względem nieruchomości przysługują.

Zasady ksiąg wieczystych

Istnieje kilka zasad, według których funkcjonują księgi wieczyste. Najistotniejszą jest jawność formalna. Oznacza, że każdy może zapoznać się z treścią wybranej księgi. Ma to szczególne znaczenie dla kupujących nieruchomość – w przypadku późniejszych sporów, nie mogą zasłaniać się nieznajomością stanu prawnego nieruchomości. Kolejną zasadą jest domniemanie zgodności ze stanem prawnym. Przyjmuje się, że stan prawny ujawniony w księdze zgodny jest ze stanem faktycznym. Z tego względu należy na bieżąco aktualizować wpisy. Trzecią istotną zasadą ksiąg wieczystych jest pierwszeństwo praw wpisanych. Oznacza to, że ograniczone prawa rzeczowe, które wpisane zostały do księgi, mają pierwszeństwo przed tymi, które jeszcze wpisane nie zostały. Zasad, które regulują funkcjonowanie ksiąg wieczystych, jest znaczenie więcej i warto się z nimi zapoznać.

Systematyka księgi wieczystej

Księga wieczysta składa się z kilku działów, a każdy z nich odnosi się do innego rodzaju informacji. Nominalnie są cztery działy, choć w rzeczywistości jest ich pięć – pierwszy dzieli się bowiem na dwie części.

Wzmianki

Na początku każdego działu księgi wieczystej znajdują się wzmianki. Wzmianki informują nas o tym, że do sądu rejonowego prowadzącego daną księgę złożony został wniosek o dokonanie nowego wpisu. Jeśli właśnie zamierzamy nabyć nieruchomość, a w jej księdze wieczystej widnieją nowe wzmianki, powinniśmy wstrzymać się z zakupem do czasu ich wyjaśnienia.

Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości

Pierwszy dział księgi wieczystej zawiera dane geodezyjne i adresowe pochodzące z ewidencji gruntów. Pozwalają one na dokładne oznaczenie nieruchomości. W dziale tym możemy zweryfikować, ile kondygnacji ma budynek, jaka jest jego powierzchnia użytkowa, czy wyodrębnione zostały w nim odrębne lokalne i które części stanowią własność wspólną.

Dział I-Sp – Spis praw związanych z własnością

W dziale tym wpisane są prawa, które przysługują właścicielom lub wieczystym użytkownikom nieruchomości. W przypadku działek znajdzie się tu informacja o prawie służebności przejazdu przez działki sąsiednie. Jeśli działka jest w użytkowaniu wieczystym, zaglądając do spisu praw związanych z nieruchomością, dowiemy się, na jaki czas ustanowione zostało prawo wieczystego użytkowania oraz w jakim celu użytkownik może tę działkę wykorzystać.

Dział II – Własność

Informacje o tym, kto jest prawnym właścicielem nieruchomości, znajdziemy w drugim dziale księgi wieczystej odnoszącym się do własności. To niezwykle ważne, byśmy – kupując nieruchomość – mieli pewność, że sprzedający rzeczywiście posiada prawo do dysponowania nieruchomością i jej sprzedaży. W dziale tym zweryfikujemy m.in. imię, nazwisko i PESEL właściciela. Jeśli okaże się, że nieruchomość ma więcej właścicieli, ich zgoda będzie niezbędna dla jej sprzedaży.

Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia

W trzecim dziale księgi wieczystej znajdziemy wszelkie informacje na temat obciążeń nieruchomości prawami osób trzecich. Może to być np. służebność gruntowa, zgodnie z którą sąsiedzi mają prawo korzystać z naszej działki, a także roszczenia o egzekucję z nieruchomości, służebność przesyłu, prawo pierwokupu, dzierżawy czy dożywotniego zamieszkania. Informacje zawarte w tym dziale powinniśmy bardzo dokładnie zweryfikować – przeoczenie może skutkować poważnymi tarapatami w przyszłości, np. w postaci niechcianych lokatorów.

Dział IV – Hipoteka

Czwarty dział księgi wieczystej informuje nas o obciążeniach hipotecznych nieruchomości. Znajdziemy w nim dokładne określenie hipoteki wraz z podaniem jej waluty, wysokości i wierzyciela hipotecznego. To ważne, byśmy i ten dział dokładnie zweryfikowali przed zakupem. Dlaczego? Ponieważ polskie prawo nie zakazuje sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką, a zobowiązania pożyczkobiorcy przejmuje na siebie osoba, która nabywa nieruchomość. Może się zatem okazać, że zupełnie przypadkiem staniemy się właścicielami zadłużonej nieruchomości i to nam przyjdzie spłacać długi poprzednich właścicieli.

Księga wieczysta to skarbnica wiedzy na temat nieruchomości. Przed jej nabyciem warto więc dokładnie zweryfikować jej treść. W tym celu nie musimy udawać się do sądu rejonowego, który prowadzi daną księgę. Wystarczy, że skorzystamy ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli nie znamy numeru księgi wieczystej nieruchomości, możemy ustalić go na podstawie adresu lub numeru ewidencyjnego działki. Dla osób, które po raz pierwszy inwestują w zakup nieruchomości, samodzielna weryfikacja księgi wieczystej może okazać się zbyt trudna. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który zadba o nasze bezpieczeństwo i wyjaśni wszelkie nasze wątpliwości.