Polityka prywatności i klauzule informacyjne

WPB należycie chroni Państwa dane

Inspektor ochrony danych:

Bożena Krawczuk

Zastępca inspektora ochrony danych:

Gabriel Kolasa

Kancelaria Bezpieczeństwo Informacji
Ul. Światowida 2/24, 45-235 Opole
Tel. +48 789 185 194
biuro@kancelariaabi.pl
www.kancelariaABI.pl

Polityka ochrony danych osobowych

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO).

2.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85.

3.

ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.

4.

Nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych czuwać będzie powołany przez ADO Inspektor Ochrony Danych, lub osoba przez niego wyznaczona, z którą można się kontaktować:

 • telefonicznie: +48 (71) 342 50 21
 • pod adresem e-mail: iod@wpb.wroc.pl
 • poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie https://www.robygwpb.pl/kontakt
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85 z dopiskiem ”IOD”.

5.

Ochroną danych przepisy RODO obejmują informacje, które dotyczą:

 • Osób fizycznych,
 • Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Osób fizycznych biorących udział w procesach biznesowych, marketingowych i innych w których przetwarza się dane osobowe.

6.

Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO.

7.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:

 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje 
 • biura informacji gospodarczej
 • świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
 • świadczące usługi archiwizacyjne
 • świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
 • świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne
 • świadczące usługi księgowo-finansowe
 • świadczące usługi audytorskie i kontrolne
 • świadczące usługi prawne i windykacyjne
 • świadczące usługi hostingowe
 • będące naszymi wykonawcami/podwykonawcami
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • kancelarie prawne i notarialne.

8.

Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanych klauzulach. Informacyjnych załączonych na stronie www.wpb.wroc.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

9.

ADO gwarantuje nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania, poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe ADO zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda można ją w każdej chwili odwołać. Podjęcie takiej decyzji nie wpływa jednak na prawo administratora do przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

10.

Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po jego otrzymaniu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności innych osób, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Wybierając jedna z zaprezentowanych powyżej form komunikacji.

11.

Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

12.

Szczegółowy wykaz Państwa praw znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki.

13.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne: 

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody - art.6 ust.1 lit. a RODO;
 • na podstawie działań przed umownych lub łączącej nas umowy- art.6 ust.1 lit. b RODO;
 • z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO w związku z realizacją przepisów prawa Unii lub prawa polskiego- art.6 ust.1 lit. c i d RODO;
 • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO- art.6 ust.1 lit. f RODO.

14.

Informujemy, że Państwa danych przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką retencyjną, tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: 

 • dla kategorii informacji związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, przez formularz kontaktowy czy drogą e-mail, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, bądź zawartej między nami umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia – umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej np. dla celów rozliczeń podatkowych; 
 • w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów , będziemy je przetwarzali do czasu istnienia tego interesu;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda, przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu złożenia przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Jednak pomimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli uprawniać nas będzie do tego powszechnie obowiązujące prawo (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

15.

ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa z zachowaniem poufności i wytycznych RODO.

16.

Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie www.wpb.wroc.pl w zakładce „Polityka prywatności”:

 • klauzula informacyjna dla klientów,
 • klauzula informacyjna dla kontrahentów i oferentów,
 • klauzula informacyjna dla pracowników, zleceniobiorców oraz wykonawców,
 • klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem.

Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018 r.

Załącznik nr 1 do Polityki ochrony danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu liczne uprawnienia, w szczególności należą do nich: 

1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych 

W każdym czasie możecie Państwo żądać informacji o tym jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy. Możecie również żądać informacji o tym jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania wasze dane osobowe i jak długo będziemy je przetwarzać. 

Możesz Państwo również od nas żądać wydania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócicie się Państwo o wydanie kolejnej możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli żądanie wydania kopii danych osobowych nastąpi przy pomocy komunikacji drogą elektroniczną i nie będzie zawierać żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię tych danych otrzymacie Państwo również drogą elektroniczną. 

W sytuacji gdy wydanie kopii Państwa danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Państwa o braku możliwości wydania takiej kopii. 

2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W przypadku gdy Państwa dane osobowe są waszym zdaniem nieprawidłowe, niekompletne czy nieaktualne możecie się do nas zwrócić z żądaniem ich sprostowania lub ich uzupełnienia.

3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych 

W każdym momencie możecie Państwo od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy: 

a/ dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane, 

b/ gdy stwierdzicie, że przetwarzamy wasze dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to prawnie uzasadnione,

c/ dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim, 

d/ wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody. 

We wszystkich tych przypadkach, Państwa dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak żądanie nie zostanie spełnione w przypadku:

a/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnego obowiązku wynikającego z prawa UE lub prawa polskiego, 

b/ gdy dalsze przetwarzanie Państwa danych realizować będzie nasz prawnie uzasadniony cel, dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych należy rozumieć takie ich oznaczenie w systemach przetwarzania, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości.

Z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych możecie Państwo wystąpić gdy: 

a/ kwestionujecie prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b/ waszym zdaniem przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wy sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c/ Administrator nie potrzebuje już waszych danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne wam a więc osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d/ wnieśliście sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw waszego sprzeciwu.

Jeżeli prawo do przetwarzania zostało ograniczone, Administrator może tylko takie dane przechowywać. Inny rodzaj przetwarzania może być realizowany wyłącznie za Państwa zgodą,

lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, zawsze was o tym poinformujemy. 

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów będziecie mogli wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Państwa danych jest nadrzędny wobec waszego uprawnienia. 

W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możecie Państwo żądać zaprzestania przez nas przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu. 

6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku gdy będziemy Państwa dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie waszej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziecie mogli żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. Excel), tak abyście mogli te dane przenieść do innego podmiotu. Będziecie również Państwo mogli żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez was innemu niż my administratorowi danych osobowych.  

Klauzula informacyjna dla Klientów

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Osobowych w osobie Pani Bożeny Krawczuk, z którą można się skontaktować pod adresem E-mail: iod@wpb.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji sprzedaży nieruchomości – w tym lokalowych, budynkowych i gruntowych - na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c d oraz f RODO.
  Zakres danych osobowych, przetwarzanych przez ADO w celu określonym w niniejszym punkcie, obejmuje:
  a. w przypadku potencjalnych klientów: imię i nazwisko, adres E-mail, numer telefonu,
  b. w przypadku klientów: imię i nazwisko, adres E-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, serię i nr dokumentu tożsamości, imiona rodziców, numer PESEL oraz informację o stanie cywilnym/rodzinnym.
 4. Dodatkowo, może Pani/Pan udzielić zgody na przetwarzanie jej/jego danych w celach innych, niż wskazany w punkcie 3. niniejszej Informacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści Pani/Pana indywidualnego oświadczenia. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest dobrowolne.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą kancelarie notarialne, firmy administrujące oprogramowaniem przetwarzającym Pani/Pana dane, firmy hostingowe, podwykonawcy ADO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu podpisania umowy przedwstępnej przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym podatkowe oraz dotyczące rękojmi; w innych wypadkach - 3 miesiące.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędnym warunkiem realizacji sprzedaży nieruchomości, w tym zawarcia umowy, w związku z ciążącymi na ADO obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych oraz dotyczących rękojmi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów i oferentów

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Osobowych w osobie Pani Bożeny Krawczuk, z którą można się skontaktować pod adresem E-mail: iod@wpb.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c d oraz f RODO. Zakres danych osobowych, przetwarzanych przez ADO w celu określonym w niniejszym punkcie, obejmuje: imię i nazwisko, nazwa i adres siedziby firmy, adres korespondencyjny, adres dla doręczeń, numer NIP lub PESEL, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres E-mail.
 4. Dodatkowo, może Pani/Pan udzielić zgody na przetwarzanie jej/jego danych w celach innych, niż wskazany w punkcie 3. niniejszej Informacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści Pani/Pana indywidualnego oświadczenia. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest dobrowolne.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy administrujące oprogramowaniem przetwarzającym Pani/Pana dane, firmy hostingowe, kancelarie prawne i podatkowe, podwykonawcy ADO.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu ich przedłożenia przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym podatkowe oraz dotyczące rękojmi; w innych wypadkach - 6 miesięcy.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych – w zakresie określonym w punkcie 3. niniejszej Informacji - jest niezbędnym warunkiem przyjęcia oferty oraz zawarcia umowy, w związku z ciążącymi na ADO obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych oraz dotyczących rękojmi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla pracownikow, zleceniobiorców oraz wykonawców

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Osobowych w osobie Pani Bożeny Krawczuk, z którą można się skontaktować pod adresem E-mail: iod@wpb.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia na umowę o pracę lub zawarcia i realizacji umowy zlecenia / umowy o dzieło na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów polskiego prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. b, c d oraz f w powiązaniu z art.9 ust. 2 lit. b RODO. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO w celu określonym w niniejszym punkcie obejmuje wszelkie dane wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym podatkowe, dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, regulujące warunki przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz - w przypadku pracowników – prawa pracy.
 4. Dodatkowo, może Pani/Pan udzielić zgody na przetwarzanie jej/jego danych w celach innych, niż wskazany w punkcie 3. niniejszej Informacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści Pani/Pana indywidualnego oświadczenia. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie, o którym mowa w niniejszym punkcie, jest dobrowolne.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych – w zakresie określonym w punkcie 3. niniejszej Informacji - będą firmy administrujące oprogramowaniem przetwarzającym Pani/Pana dane, firmy hostingowe, kancelarie prawne i podatkowe, banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Skarbowe, podmioty medyczne realizujące usługi z zakresu medycyny pracy, podmioty audytujące;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym podatkowe, dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, regulujące warunki przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz - w przypadku pracowników – prawa pracy i regulacji związanych z realizacją świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; w innych wypadkach - 3 miesiące.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych – w zakresie określonym w punkcie 3. niniejszej Informacji - jest niezbędnym warunkiem realizacji procesu zatrudnienia na umowę o pracę lub zawarcia i realizacji umowy zlecenia / umowy o dzieło, w związku z ciążącymi na ADO obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych, dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych, regulujących warunki przyznawania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz - w przypadku pracowników – prawa pracy i regulacji związanych z realizacją świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Bożeny Krawczuk, z którą można się skontaktować pod adresem E-mail: iod@wpb.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań monitoringu wizyjnego, GPS – art.6. ust.1.lit.f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszej strony internetowej strony i firmy hostingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 30 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-503) przy ul. Grabiszyńskiej 85 (dalej jako „ADO”).
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pani Bożeny Krawczuk, z którą można się skontaktować pod adresem E-mail: iod@wpb.wroc.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań monitoringu wizyjnego, GPS – art.6. ust.1.lit.f RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie zajmującej się prowadzeniem naszej strony internetowej strony i firmy hostingowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 30 dni.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Ulubione ()