17 Czerwiec 2016

Wspólnota mieszkaniowa - czym jest i po co powstaje?

Wraz z wejściem na rynek deweloperów zmieniły się też prawa własności nabywanych lokali, a część z nas, prosto z mieszkań spółdzielczych czy spółdzielczych własnościowych przeprowadziła się do mieszkań, które są naszą wyłączną własnością.

Ale jak zarządzać i jak dbać o coś, co ma wielu właścicieli? Jak zebrać pieniądze na remont, naprawy, porządki, odśnieżanie?

Pomysły naprzemiennego sprzątania i dbania o budynek rzadko się sprawdzały, a zaniedbania wynikłe z braku funduszy: remontowego i inwestycyjnego były niekiedy już nie do nadrobienia. I tutaj zaczęły się problemy, które trzeba było rozwiązać, nadając odpowiednie akty prawne i powołując ciało zwane wspólnotą mieszkaniową, a raczej zarządem wspólnoty. Wszelkich informacji na temat działania zarządu wspólnoty mieszkaniowej można zaczerpnąć u źródła, czyli w Ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 1994 nr 85 poz.388).

Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

Zgodnie z Art. 6 ww. ustawy, wspólnotą mieszkaniową jest ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości. Mogą oni określić sposób zarządu nieruchomością wspólną oraz powierzyć zarząd nią osobie fizycznej lub prawnej.

Głównym i nadrzędnym celem zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest należyte dbanie o nieruchomość i optymalne gospodarowanie jej funduszami, ale też reprezentowanie jej interesów na zewnątrz.

Zadania zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Zadaniami zarządu są wszelkie prace zlecone w formie uchwał wspólnoty, które podejmowane są na zebraniach właścicieli lub w drodze zbieranych przez zarząd głosów. Wszelkie decyzje zapadają po uzyskaniu niezbędnej większości głosów.

Ze wszystkich swoich poczynań zarząd prowadzi ewidencję kosztów. Ponadto musi:

- dokonywać rozliczeń na rachunek bankowy

- składać roczne sprawozdania

- zwoływać zebrania, na których podejmowane są decyzje m.in. na temat rocznego planu gospodarczego czy oceny zarządcy i udzielenia absolutorium.

Prawa i obowiązki współwłaścicieli. Pamiętaj!

Będąc szczęśliwym posiadaczem mieszkania mamy nie tylko przywileje, ale też obowiązki. Jak każdy lokator, nie ważne, jakie posiadasz prawo własności, musisz się liczyć z kosztami, na które składają się wszelkie opłaty za wodę, energię i gaz użyty w części wspólnej, koszty remontów i inwestycji, ubezpieczenia, podatki, wydatki na porządkowanie i odśnieżanie oraz wynagrodzenie dla zarządu wspólnoty. Zasadniczo nie odbiega to od stanu typowego dla właścicieli czy lokatorów lokali spółdzielczych, którzy te same koszty mają wliczone w czynsz. Jednak przewagą wspólnoty mieszkaniowej jest fakt, że na wysokość niektórych kosztów mamy realny wpływ. To wspólnota, czyli każdy z lokatorów oddając swój głos w trakcie głosowania nad uchwałą, podejmuje decyzję o wysokości wynagrodzenia zarządcy, o wysokości składki na fundusz remontowy bądź inwestycyjny itd. jedynie koszty od wspólnoty niezależne, takie jak prąd, gaz, woda itp. nie podlegają negocjacjom, gdyż są dyktowane bezpośrednio przez dostawcę. Jedyne, na co w tym przypadku mamy czasami wpływ to sam dostawca. Wszak rynek jest dość elastyczny i w niektórych przypadkach (np. energia elektryczna) możemy głosować za zmianą dostawcy.

Zalety założenia wspólnoty mieszkaniowej

Głównym atutem przemawiającym za wspólnotą jest po pierwsze zdjęcie ze swoich barków obowiązków wynikających z własności (jak np. dbanie o jakość i bezpieczeństwo chodnika przy posesji, szukanie dostawcy mediów i podpisywanie z nim umów itd.) a po drugie realny wpływ na podejmowane w tych i w innych sprawach decyzje, gdyż czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają naszego udziału. Jednak kluczowym jest nasza obecność na zebraniach wspólnoty. Nie możemy mieć przecież pretensji, że wspólnota uchwaliła coś nie po naszej myśli, podczas gdy my nie mieliśmy czasu wziąć udziału w głosowaniu. Dlatego by być zadowolonym z funkcjonowania wspólnoty i pracy zarządu warto trzymać rękę na pulsie.

Reasumując, wszystko ma swoje plusy i minusy, lecz w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wad specjalnie nie warto się doszukiwać. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są bowiem wymierne. Nie na wszystkim musisz się znać i nie na wszystko musisz mieć czas. Wspólnota, a co za tym idzie jej Zarząd uwalnia Cię od tego za naprawdę niewielką cenę.